علل پوسیدگی

علل پوسیدگی دندان

/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
تنها یک علت پوسیدگی دندان وجود ندارد بلکه مجموعه ای از علل احتمالی موجب پوسیدگی دندان شوند، درک عوامل پوسیدگی دندان می تواند به جلوگیری از مشکلات بعدی دندان شما کمک کند.در این مقاله با این علت ها بیشتر آشنا می شویم.