آموزش به کارشناسان فروش بیمه

جلسه آموزش کارشناسان فروش شرکت کیمیا آتیه سرمد (نماینده شماره 2050 بیمه سرمد)

/training-for-sales-people-branch-2050
روز چهارشنبه مورخ 24 آذر 1400 تیم تخصصی آموزش گروه آرمانیستا، جلسه آموزشی بیمه دندانپزشکی سرمد را برای کارشناسان فروش نمایندگی شماره 2050 بیمه سرمد، شرکت کیمیا آتیه سرمد، در دفتر این نمایندگی برگزار نمود.